SF tale til 1. behandling
af budget 2017-2020


5. september
Selvom jeg kender baggrunden for, at budgetmappen bugner af mange effektiviserings- og besparelsesforslag, er det alligevel skræmmende, at der er SÅ mange forslag… ikke mindst når jeg ser hvilke gode og velfungerende initiativer, som er sat i spil til forhandling.

Alt hvad der som udgangspunkt ikke er skal opgaver, er i spil for at skabe råderum og valgmuligheder for os politikere i budgetprocessen.

Man forsikrer selvfølgelig alle involverede i processen om, at selvom deres område er nævnt, er det ikke det samme som, at det vil blive sparet væk. Men realismen er, at hvis ingen kæmper for området, ja så kan det jo ske.

Og det bliver helt sikkert op ad bakke i forhandlingerne, at skulle sikre fastholdelse af velfungerende, nyttige arbejdsområder, der har stor betydning for borgere og medarbejdere.
 

Hvor meget skal der så spares?
Heldigvis lagde et massivt pres fra oppositionspartierne, kommuner, fagforeninger og interesseorganisationer, Regeringens omprioriteringsbidrag næsten dødt. Men vi er underlagt budgetloven og byrådets vedtagne økonomiske politik, så det vil være i omegnen af 40 mio. vi skal finde besparelser for, for at få et budget i balance.

SF er et pragmatisk parti, og vi sidder med ved forhandlingsbordet, så længe det giver bare det mindste resultat for vores vælgere. Borgmesteren har ved tidligere forhandlinger vist gode evner til at forene og finde nye veje, og give plads til, at forskellige partier, med forskellige værdier og forskellige ønsker, kan mødes. Det har vi kvitteret for tidligere og vi ser frem til nye muligheder.

SF ønsker, at forhandlingerne foregår ud fra en overordnet helhedstænkning og ikke bare rammer tilfældigt udvalgte områder.

SF ønsker at Byrådets visioner om tidlig sammenhængende indsats ikke kun er ord. Kommunen skal fortsat være attraktiv for børnefamilier, familier med børn med særlige behov og borgere med handicap.  

SF ønsker et fælles fokus på hvordan vi fremadrettet styrker tværgående, tværfaglige og tværsektorielle initiativer, så den tidlige indsats bliver understøttet… også organisatorisk. 

Hvis enkelte partier her i salen vil give skattelettelser for velfærdspenge, ja så ved jeg ikke hvor vi ender. Alt skal finansieres og for hvert nyt initiativ, skal der findes luft i Regnskabet.

Det er ingen hemmelighed at SF vælger velfærd over skattelettelser. Ja, jeg går endda så langt til at sige, at vi der tjener godt, kan betale mere i skat. Vel at mærke, når det går til velfærd og ikke til at berige Banditter i Habitter.

50 kr. pr. skattebetalende betalende borger vil give i omegnen af 20 mill. Så hvis der rundes op til 100 kr. er vi i hus.

Der er altså intet nyt fra den front. Vi går ikke med til skattelettelser på bekostning af kernevelfærd.

 

Så hvilke konkrete ønsker bringer SF så med til
dette års budgetforhandlinger?

  • SF havde allerede sidste gang fokus på ældreplejen, og var med til at sikre bedre forhold fx omkring genoptræning, fastholdelse af 2 nattevagter på alle vores plejehjem, og opnormering af demensrådgivning. Tildeling af den såkaldte ”Ældremilliard” har givet et stort fokus på igangsætte yderligere initiativer i år. SF har øje for aktivitetsniveauet i aftens bemandingen på vores Plejehjem.  

SF ønsker, at der opnormeres med 2 aften timer på alle plejehjem, så ældre der ikke går i seng med hønsene, kan vælge at deltage i fælles aktiviteter.

SF har også fokus på personalets trivsel. Glade sunde medarbejdere nedsætter sygefraværet og tjener sig selv ind.

SF vil foreslå personalet tilbydes 1 times ugentlig styrketræning i arbejdstiden.

  • De små børn, skal have så rolig en start på livet som muligt. Der er brug for flere hænder omkring vores små børn. En pædagog har kun to hænder.

SF foreslår opnormering af personale i daginstitutioner med børn op til 3 år.

Vores Skoler har et alarmerende højt sygefravær. En undersøgelse, som DPU Aarhus universitet har udarbejdet for Københavns kommune, viser at lærernes fravær og uro i klasserne gør, at nogle klasser klarer sig dårligere end andre, på samme skole. Børnenes uro kan skyldes mange ting men kan til dels afhjælpes med flere voksne omkring børnene i indskolingen og ansættelse af undervisnings assistenter  i mellem og overbygningen.

Børn og unge med faglige og trivselsproblemer, kan i dag henvises til psykologvurdering på skolen. Men en lille gruppe af børn og unge har behov for henvisning til psykolog samtaler.

SF foreslår, at der som supplement til Tuba og det nyåbnede Headspeace, tilbydes unge med ondt i livet, gratis 3 – 5 samtaler hos psykolog.

  • På Socialområdet har jeg bemærket at (C) har udtalt til Helsingør Dagblad, at de vil bevare Stubben og tilbuddet om Nat-herberg. Men værestedet Klubben varetager det daglige behov for et værested for hjemløse og udsatte borgere af alle slags. Klubbens personale gør et fantastisk samfundsnyttigt arbejde, som er uundværligt for et by af vores størrelse og borger sammensætning. Stedet kan rumme både aktuelle og tidligere misbrugere, som ellers er svære at integrere i bylivet.

SF kæmpe for bevarelse af Klubben og de 4 nyetablerede Herbergspladser på Broen.

Tidligere har SF forhandlet antallet af sager ned for vores sagsbehandlere. Det giver muligheder for en tættere sammenhængende tidlig indsats for vores udsatte børn, unge og deres familier.

SF vil fortsat arbejde for et loft for antal sager pr. medarbejder.

  • På miljø- og klimaområdet vil SF fortsat arbejde for at sikre vores grundvand. KL og Staten har indgået en aftale om at forbyde brug af pesticider og brug af gift i kommunale park og vej områder. Nu er turen kommet til parcelhuset, kolonihaverne, boligselskaber og de små familielandbrug vi har i kommunen. Vi skal have giftfri haver og giftfri grønne områder i hele kommunen.

SF foreslår at der afsættes 100.000 kr. til en workshop i samarbejde med Agenda 21 og Naturgruppen/Det grønne råd.

I lighed med Klimarådgivningen til renovering af private parcelhuse, bør der oprettes et kommunalt rådgivningstilbud og midler til afholdelse af en workshop om ”god have-kemi, inspiration og gode ideer til at styrke haver og grønne områders naturlige balance”.

SF vil også foreslå Der skal afsættes en årsnorm på 200 timer til dette arbejde.

Endelig foreslår SF, at der udarbejdes en politik for beskyttelse af grundvandet, så vi kan nedsætte, gerne helt forbyde brug af pesticider og gift i vores private haver. For slet ikke at nævne de fritagelser Golfbanerne har til bevarelse af Greenen.

Der er noget at forhandle om. Jeg ser frem til de kommende uger og de konkrete forhandlinger og siger på forhånd stort tak til medarbejderne for økonomiske analyser og anden dokumentation, som SF har brug for som baggrundsmateriale.

SF - Helsingør 5.09.2016.

 

SF er med i Budgetforlig 2017-20
Vi vil have og fik indflydelse.

SF er medunderskriver på budgetforliget 2017-2020


20. september
Det er vi fordi forliget er velbalanceret i forhold til en social ligevægt, selvom det i første øjekast ikke lige ser sådan ud. Men det gemmer sig forklaringer bag.

For det første, har vores og S deltagelse betydet at de svageste grupper fra socialområdet og handicapområdet er fredet. 

Alle de tilbud vi har til udsatte fortsætter. Der er opnormeret på vores Herberg med en medarbejder og bevilling til natvarmestue er sikret for i år.

Handicapområdet er sikret opnormering hos de aller svageste. Både aftenklubben Liv på SocialPædagogisk UdviklingsCenter, SPUC og en ekstra medarbejder på Kronborgsund. Hvor de svageste udviklingshæmmede bor. Der bliver nu døgndækket med nattevagt i ældrefællesskabet på Vinkeldamsvej - de ældre udviklingshæmmede. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU eleverne er sikret en lejrtur i skoleperioden.

H-klasserne har fået ændret i deres grundtildeling. Men de har haft et overskud de sidste to år på ca 1 mil, så det ændre ikke på skolens normering og dagligdag.


På Skoleområdet er 24 elever i klasserne fastholdt. Nyrup Naturcenter fortsætter. 

Hiphop og pædagoger i børnehaveklassen fortsætter. Yderligere pres på lærernes timetal forhindret.

Ældreområdet
Ældreområdet er på de fleste områder, kompenseret via tildeling af ældremilliarden. Men da kommunen ikke må fortsætte initiativer vi tidligere har igangsat, har samme indhold  fået nye navne.

Nedlæggelse af plejehjems pladser er tomme pladser som ikke bliver brugt. De skal nu bruges til aflastningspladser, med teknisk spares de væk.

Der er effektiviseret på de enkelte plejehjem. Forslag som personalet har været med til at finde.

Vi forhindrede forringelser for hjemmeboende i forhold til tøjvask og reducering af rengøring på plejehjemmene.

Ændringer der påvirker rehabilitering er ændret - ikke forsvundet. Området fik  opnormeret med to stillinger i midten af året sidste år.

Der er indført flere lukkeuger i SFO og klub, men der tilbydes fællesaktiviteter.

Psykisk udsatte

Der sættes en koordineret indsats ind i forhold til psykisk udsatte unge. Både i forhold til kriminalitets forebyggelse og med reelle tilbud om psykisk støtte. Der kommer SF forslag om psykolog tilbud med ind. Denne opnormering set i sammenhæng med fastholdelse af Headspeace, fortsættelse af Tuba, fortsættelse af misbrugsindsatsen HelsingUng og Børne og Ungerådgivningens tilbud;  Ja så har Helsingør kommune nu reelt gratis psykologhjælp til børn og unge.

Sagsbehandler på børneområdet har fastholdt den nedsatte sagsmængde vi fik igennem sidste år.

Der er sparet i administrativ personale, på teknik og miljøområdet med vedligehold af vejbrønde og asfalt.

Forebyggelsesområdet
På forebyggelsesområdet er fasthold talegrupper, Specialtilbuddet Månerne for sansesarte børn, Gruppetilbud med støtte til usikre forældre og fortsættelse af besøgsrækken i sundhedspleje. Legteket fastholdes under biblioteket og forsvinder ikke. Der er sparet på service indenfor tandpleje - man skal selv henvende sig efter aflysninger. Omsorgstandplejen er fastholdt.

Vapnagård børnebibliotek omlægges til medborgerhus. Det fastholdes læsehjørne, lektiecafeer og samarbejde ned de boligsociale medarbejdere. Hvad der så tilbydes i samarbejde med boligområdet ligger ikke fast. Bibliotekerne fastholder udlån til daginstitution og skolebibliotek opruster i forhold til børnene kendskab og erfaringer med bilbiotekstilbud.

"Skattelettelser"

Skattelettelser er på 9 mil. De 6,5 får kommunen tilbage i tilskud det første år. Så det er reelt små 3 mil det drejer sig om. SF er imod skattelettelser og mener vi tværtimod skal vælge velfærd. Men i forhandlinger må man give og tage. SF stemmer ikke for denne skattenedsættelse.

Man skal overveje som parti, om man på forhånd skal sige nej til et budget, der ikke opfylder alle ens ønsker. Men SF er et parti der vil have indflydelse og skabe resultater, også selvom vi kun har et mandat. Vi accepterer de demokratiske spilleregler.

En tværpolitisk budgetaftale skaber langtidsholdbare løsninger. Ved at være med i et budgetforlig, har man indflydelse på udformningen af også de mindre populære resultater. Indflydelsen fortsætter budgetåret igennem.