Generalforsamling 2017

Referat fra SF-Helsingør`s generalforsamling 19. Marts 2017
Rådhuset, ”Det Hvide Værelse,” Stengade 59, 3000 Helsingør.

Inden generalforsamlingen havde Gert Pedersen fra Frelsens Hær en gennemgang af organisationens arbejde med et natherberg i Helsingør. Det har nu fungeret i 3 vintersæsoner, og søges nu af rundt 20 personer, hvoraf 4 til 7 personer overnatter. Ud af de 20 er der 7-8 deciderede gengangere fra tidligere år. GP fortalte om organisationens ledelse og de ansattes arbejde, for regler og deres håndhævelse og for den daglige pædagogiske indsats for at holde herberget nyttigt og anvendeligt for alle.

Derefter bød formanden Anders Wilsbech velkommen til de 17 fremmødte medlemmer og gik over til dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent:

Jannik blev valgt som dirigent og Bertel blev valgt som referent.
Til stemmeudvalg blev valgt: Kirsten og Jytte. Herefter konstaterede Jannik at generalforsamlingen var indkaldt pr. mail 24. januar og i Stafettens nummer 1.februar 2017, og at generalforsamlingen således var lovlig. Herefter gik Jannik over til dagsordenen:

 1. Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning.

Anders aflagde bestyrelsens organisatoriske beretning, og redegjorde herunder for opryd-ningen for kontingentrestancer i medlemskartoteket, og noterede i den forbindelse, at medlemstallet nu igen stille og roligt er på vej op, og at SFU ligeledes er i god gænge, og at SF-Helsingør har valgt at støtte SFU økonomisk. Anders afsluttede med at omtale Vibe Møllers mangeårige engagement i Helsingør Kommune for SF. Vibe blev bisat fra fyldt Egebæksvangs Kirke den 8/2-2017.

Under debatten gjorde Steen opmærksom på, at det fremover er nødvendigt at holde generalforsamlingen inden udgangen af februar, således at generalforsamlingen fremover kan udpege Landsmødedeltagere inden fristen
1. marts. (se punkt 7)

Birgit Nørgaard fremhævede Stafetten som det vigtige bindeled imellem partiforeningens medlemmer.

Byrådsgruppen v/Bente aflagde politisk beretning fra Byrådsarbejdet, herunder med fokus på at undgå leverandører der anvender ”skattetænkning” og prøver at unddrage sig almindelig skat og ikke opfyldelse normale sociale klausuler. Hun redegjorde for problemerne i budgetforhandlingerne med minimering og bortfald af særlige statslige øremærkede puljer til socialområdet, og for arbejdet med at blive ”frikommune” på området ”sammenhængende borgerforløb.” Der blev redegjort for årsagen til manglende offentlige toiletter og forsinkelserne i opførelsen af alment byggeri, og for de ulykkelige biblioteksfiliallukninger og for planer for Det Nye Stadion og de særlige adgangsforhold i den forbindelse.

Bente berettede om arbejdet i Socialudvalget og i Udsatterådet hvor hun er formand for Udsatterådet. Her var de vigtigste punkter byggeriet af nogle særlige ”skæve boliger” i Hornbæk, OK-fondens deltagelse i plejehjemsudbud, ”mørketallet for udsatte kvinder” og kommunens støtte med kr. 100.000,- til Frelsens Hærs julehjælp.

Bentes beretning fra Økonomiudvalget var om lokalplanlægningens principper og om disses regler og administration, og om Borgerombudsmandens arbejde.

Bertel supplerede beretningen fra den selvejende Børnehaven Asylet med en redegørelse for, at det kunne se ud som om det kommunale embedsværk prøver at udgrænse de selvejende og de private børneinstitutioner til fordel for de rene kommunale hvor embedsværket selv har en større og mere direkte ledelsesindflydelse, idet Børneasylets trods søgning har fået nedsat max. børnetallet. Det forekommer uheldigt, da det er en udvikling der minimerer armslængdeprincippet og minimerer forældre- og personaleindflydelse på området.

Jannik berettede fra sit arbejde for døgninstitutionen for voksne med særlige behov Gyldenholm samt Anchersholm, begge Anna Anchers Vej, hvor han også er formand for den boligforening hvor institutionerne bor til leje. Der er arbejdet med at skaffe solterrasse og med at holde huslejen nede på et rimeligt niveau.

Alle beretninger blev vedtaget enstemmigt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  Steen gennemgik årsregnskabets forskellige poster. Der var ingen bemærkninger. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

   
 2. Indkomne forslag. Indsendes 14 dage før generalforsamlingen til formanden.
  Der var ingen forslag.

   
 3. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  Der forelå ikke noget budgetforslag fra bestyrelsen. Det blev vedtaget at budgettets enkelte indtægts- og udgiftsposter principielt er lig med regnskab 2016. Den nye bestyrelse færdig-gør på kommende møde her ud fra et budget 2017 og offentliggør dette.

Det blev vedtaget at lokalkontingentsatserne fortsætter som nu.

Kassereren Steen skal afklare med SF-Christiansborg, hvorledes man håndterer beslutningen om at nye SFU-medlemmer er kontingentfrie i de første 3 måneder, således at det ikke koster SF-Hg noget.

 1. Valg ifølge vedtægterne:
  • Til bestyrelsen skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
   Der var 2 kandidater: Ove og Peter. Begge er valgt til bestyrelsen

    
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
   Der var 2 kandidater. Valgt er 1. suppleant Casper og 2.suppleant Jannik

    
  • Kasserer
   Steen blev genvalgt

    
  • 2 revisorer og to revisorsuppleanter:
   Revisorer:
   Der var 2 kandidater: Bertel og Kirsten. Disse er valgt.
   • Revisorsuppleanter:
    Der var 2 kandidater: Som 1.suppleant er valgt Jytte, som 2. suppleant er valgt Thorfinn

     
  • Bladudvalg: 2 personer.
   Jannik og Steen blev valgt til bladudvalget.
   Formanden er født bladudvalgsmedlem.

    
 2. Opstillingsprocedure af kandidater til Kommunevalget 21. november 2017.
  Anders orienterede om processen, der er et specifikt medlemsopstillingsmøde, og at dette vil blive indkaldt snarest af den nye bestyrelse.

Trine Torp er pt. kredsens folketingskandidat, og dette gælder endnu i ca. 1½ år.

 1. Valg af delegerede til Landsmødet. 3 personer + 1 suppleant.
  Bestyrelsen har tidligere besluttet at delegerede er Bente Borg Donkin, og
  Lisbeth Rex og at Thomas Kristensen og Peter Lauritzen deltager som gæster. Der er ikke valgt suppleant.

   
 2. Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant. (4 møder om året)
  Valgt blev Anders og som suppleant blev valgt Thomas.

   
 3. Eventuelt.
  Der blev udtrykt en generel utilfredshed med kommunikationen internt i SF, idet den ensidige satsning på elektronisk ikke er tilfredsstillende set fra et ordinært medlems-synspunkt. Eneste undtagelse herfra er SF-Helsingør eget blad StaFetten. Der kom opfordring til, at der i kommende nummer af StaFetten bringes artikel om eksisterende kommunikationskanaler (SFnyhedsbreve, SFgruppen på Facebook, møder på landsplan, StaFetten m.fl.).

SF gennemfører sin egen 1. maj 2017 med en temadag kl. 11-14 i Kyhns Gæstehus.

 

Således passeret :
Referent / Dirigent den 20. marts 2017.
                 Bertel Johansen / Jannik Augsburg

Natherberg

Som oplæg på vores generalforsamling fik vi Gerd Pedersen, Frelsens Hær til at fortælle om natherberget her i Helsingør og dets samspil med kommunen.

På generalforsamlingen fik vi sat et godt hold, en god bestyrelse så vi også på den front er klar til kommunevalget i november 2017