Forhåbentlig til næste Jul kan julemanden, hans rensdyr nyde den rene luft over Kongevejen!

1200 lastbiler i døgnet, og Gud ved hvor mange personbiler, kører dagligt gennem vores by, på vej til og fra Sverige. SF har tidligere skrevet om den dårlige luftkvalitet på Kongevejen, som allerede for nogle år siden blev dokumenteret af forskere fra Århus universitet. Du kan på websiden “Ren luft på din vej”, læse hvordan grænsen for udledning af miljøskadelige partikler var overskredet, med en negativ sundhedseffekt til følge for os, der dagligt færdedes i området.

SF rejste sagen i byrådet og fik i november 2017 hele byrådets opbakning til at rette henvendelse til staten, for at få opsat en målestation på Kongevejen, så der kan tilvejebringes nøjagtige luftkvalitetsmålinger. Målinger der over længere tid kan give os mere viden om hvilke udsving der kan være, med henblik på at finde fornuftige løsninger som fx indførelse af en miljøzone eller anden form for regulering af trafikken.

Efter lang tid venten kom det negative svar fra Miljøministeriet. De vil ikke bekoste opsætningen af en målestation, som er en forudsætning for at indføre en miljøzone. Deres skrivebordsberegninger vurderer, at grænseværdien for partikeludledning ER overholdt. Det er vi i SF naturligvis ikke tilfredse med. På seneste møde i Havnebestyrelsen foreslog SF derfor, at man i forbindelse med undersøgelserne af de miljømæssige konsekvenser af en kajudvidelse på erhvervshavnen til evt. losning af flistransport til Forsyning Helsingør, også opsætter en målestation så man kan få undersøgt luftforureningen på Kongevejen. Undersøgelsen skal gennemføres inden der tages stilling til yderligere udvidelse af lastbiltransporten på Kongevejen.

Dette bakkede et enigt udvalg op om, så julefreden kan nu sænke sig over byen. Til næste jul ønsker SF at der ligger en færdig strategi for ren luft i Helsingør, til glæde for både bilister, byboer, cyklister, gående og andre godtfolk.

Glædelig Jul og Godt Nytår fra SF.

Ren luft på Kongevejen!
Af Bente Borg Donkin byrådskandidat og Peter Westermann regionsrådskandidat, begge SF

En række forskere fra Århus universitet har målt luftforureningen i Helsingør og andre byer, og deres konklusion er klar. Kongevejen i Helsingør er lige så forurenet, som de værste trafikerede veje i København. Og måske endda værre.

Professor Ole Hertel, som forsker i atmosfærisk forurening, påpeger i rapporten ”Luften på din vej”, at der er målt op til 28 mikrogram kvælstofdioxider pr. kubikmeter i luften på vores del af Kongevejen. Grænseværdien er ifølge Institut for miljøvidenskab 30 mikrogram pr. kubikmeter. På vejene til og fra færgerne hvor godstransport i lastbiler passerer igennem er forureningen formentlig endnu større end tallene viser.

Ovenstående blev omtalt i en artikel i Helsingør Dagblad helt tilbage i maj, men siden da har ingen tilsyneladende reageret på oplysningen. Måske er det fordi de sundhedsskadelige påvirkninger fra luftforureningen er usynlige og at vi hverken kan lugte, smage eller på anden måde opdage dem? Men vi skal jo trække vejret og hvad enten vi vil eller ej, må vi dagligt indånde de farlige luftarter, indtil der bliver gjort noget ved problemet. Til og fra færgerne kører en jævn strøm af lastbiler
(i 2017 ifølge Scanlines 109.000 i 2. Kvartal – SE DATA fra Transportmargasinet, Scanlines - klik her>> ) igennem et område tæt på boliger, to folkeskoler og lokal trafik for biler, cykler og gående. Undersøgelser viser, at luftforureningen fra lastbilernes udstødning bl.a. kan forårsage luftvejslidelser og kræft. Særligt udsatte er fostre, børn, ældre og personer, som i forvejen er sårbare.

Vi i SF mener ikke, at vi kan lade den viden gå upåtalt hen
EU lovgivningen omkring udledning af luftforurening stiller krav til lastbiler om at have partikelfiltre i deres lastbiler. Filtrene skal tilsættes aktive stoffer, som er med til at fjerne NO2 (kvælstofdioxid) fra udstødningen. Chaufførerne skal selv sørge for dette og prisen kan være op mod et par hundrede tusinde kr. på årsbasis. Stikprøver ved grænsen til Tyskland viser desværre, at lastbiler i stigende grad snyder med dette og installerer software der fejlagtigt viser, at deres filtre virker.

Men partikelfiltrene fjerner ikke NOx (kvælstofoxider) som opstår ved forbrændings processerne i atmosfærisk luft.

Der er brug for handling.
Desværre har regeringen lagt meget snævre rammer for, hvad en kommune kan gøre. Helsingør burde omfattes af reglerne om miljøzoner som det er sket i andre storbyer – men her har regeringen begrænset muligheden til de allerstørste byer i landet. Kommunen bør lægge pres på regeringen for at få ændret dette. Der er brug for skærpede stikprøvekontroller af partikelfiltre ved færgerne – det bør kommunen tage op med politiet. Desuden bør kommunen forhandle med vognmændene om, at de benytter el- eller gasdrevne lastbiler – eller i det mindste kun nyere lastbiler - på færgeoverfarten.

Noget må i hvert fald gøres for at nedbringe de sundhedsskadelige luftarter og partikelforureningen på Kongevejen, og vi i Helsingør kommune kan ikke klare det alene. Vi må i samarbejde med Regionen stille krav til miljøministeren og transportministeren om at få undersøgt hvilke handlemuligheder der er, både på kort og på langt sigt. Løsningerne kan være enten tekniske med krav om særlige partikelfiltre, alternative brændstoffer som flydende gas; administrative det kan være regler om tidsbegrænset kørsel, måske forbud om kørsel i bestemte områder. Eller strukturelle som f.eks forbud mod godstransport på lastbiler igennem statsvejen i Helsingør eller endnu en bro væk fra beboede områder.


SF vil til byrådsmødet d. 31.10 klik her stille forslag om at Helsingør kommune retter henvendelse til Transportministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet om at få undersøgt hvad der kan gøres ved kvælstofoxid- og partikelforureningen på Kongevejen på kort og lang sigt.

Vi vil have vores Teknik og Miljø medarbejdere til at udarbejde en handleplan for hvad der kan gøres b¨åde på kort og lang sigt.

I Region Hovedstaden vil SF også følge op og arbejde for at godstransport ikke fører til luftforening over de tilladte grænseværdier – og slet ikke i områder med skoler og stor befolkningstæthed som tilfældet er med de mest luftforurenede strækninger af Kongevejen.
Der skal desuden lægges pres på regeringen for at Helsingør kan komme ind under Miljøzone-reglerne.

SF mener det kan kun gå for langsomt. Ren luft er det mest basale behov, vi mennesker har.