SF.dk Arbejdsplan 2016-18

SF - Et parti i bevægelse

Tiderne ændrer sig, og SF skal gå forrest i forandringen. Vi skal vedholdende udvikle os for at have en dynamisk, nutidig og samfundsforandrende organisation, der konstant afsøger nye demokratiske muligheder. Skal det lykkes, må forandringer ske i alle partiets led – både lokalt, regionalt, nationalt og europæisk.

Siden SF blev stiftet i 1959, har vi udviklet partiet, men vi er ikke ved noget slutpunkt. Gode erfaringer er gjort, vigtige sejre er vundet, men mange vaner og traditioner er også fastgroet. Opgaven består nu i at turde udvikle og forandre vores partiorganisation, så vi udnytter nye muligheder og matcher nye forventninger og behov. Kun på den måde bygger vi en partiorganisation, som kan være lokomotiv for vores samfundsforandrende projekt.

SF skal være et parti, der er lyttende, ledende og skaber politisk handling med borgerne. Derfor vil vi arbejde med 10 sigtelinjer i udviklingen af vores organisation. Disse skal være gennemgående i vores arbejde og udkrystalliseres i konkrete handlinger og initiativer overalt i partiet – fra lokal partiforening og politikere til landsorganisationen.

 

Fra lange møder til lokal handling

Vi skal i højere grad end i dag løfte lokale folkelige bekymringer og forslag gennem lokale kampagner og politisk handling. Kun gennem handling ser borgere, at SF er tilstede i deres hverdag. Derfor skal et møde altid indeholde eller føre til handling i en eller anden form. Vores organisation skal være gearet til at belønne aktivitet.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Uddanne til lokalt lederskab og kampagner, herunder KV og RV17-kampagner.
 • Fremme muligheder for aktiviteter gennem aktivitetspuljer.
 • Lokale partnerskaber med borgere og bevægelser om fælles sager.
 • Etablere handletanke og ikke kun tænketanke.

 

En ny verden for deltagelse
- brug de digitale medier

Der opstår konstant nye muligheder for debat, aktivitet og deltagelse på digitale platforme. De skal bruges. De nye former for deltagelse, som nedsætter tidsomkostningen for deltagelse, uafhængiggør deltagere af sted og potentielt tid. Det kan bringe os tættere på hinanden og spare på tiden. Vi må dog ikke glemme den store betydning af fysiske møder og det sociale samvær, som er en lige så stor drivkraft i vores partiarbejde, som det politiske engagement.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Uddanne i brug af sociale medier.
 • Skabe muligheder for digital deltagelse i relation til møder og kampagner.
 • Investere i nødvendige digitale løsninger for at smidiggøre f.eks. digital mødedeltagelse.
 • Forbedre, målrette og udvikle nyhedsbreve i hele organisationen.
 • Digitale møder, spørgetimer og brainstorms for medlemmer, borgere og politikere.

 

Det skal være relevant og let at tage del

Vi skal formindske ”barrierene” for deltagelse i SF. Det kræver opgaver og muligheder for deltagelse som er forskellige i forpligtelse og type. Det skal være nemt at blive medlem eller være med som sympatisør. Der skal være fokus på, at kulturen ikke er intern og kræver et mangeårigt kendskab eller en særlig uddannelsesmæssig baggrund at være med.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • At give muligheder for at bidrage med penge, køb af merchandise og deltage i kampagner – også uden at være SF-medlem.
 • At byde alle nye medlemmer personligt velkommen lokalt.
 • At fokusere på at hverve nye medlemmer, men samtidig give plads til sympatisører også kan tage del.
 • Tilbud om deltagelse i SF, som varierer i tid, forpligtigelse og type.

 

Udadvendte aktiviteter og åben kultur

Vi skal være et parti, som inviterer borgere, fagfolk og de som vil med indenfor. Det kræver en åben og velkommende kultur i partiet, hvor der er plads til nye folk, anderledes aktiviteter og organisering på nye måder. Der skal ganske enkelt skabes en ny balance, hvor der sker intern og ekstern inddragelse.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Flere og faste lyttemøder, hvor lokale, hverdagens eksperter og fagfolk høres.
 • Arrangementer der er åbne og ikke altid kun for medlemmerne.
 • Åbne debat- og visionsmøder.
 • At tilbyde politiske home-parties - En gruppe borgere kan bestille en politiker hjem.
 • Sprog, mødeformer, tidspunkter og strukturer opleves lettilgængelige for nye og udefra kommende.

 

Politiske debatter og udvikling, der
skaber forandringer og handling

Den politiske forandringsproces kræver, at vi har fokus på fremdriften i vores politiske debatter. Arbejdet foregår på grundlag af SF’s principprogram og reformprogram, som tilsammen udmærket udtrykker SF’s overordnede politiske rolle. Løbende debatter skal blive til politiske forslag, kampagner og andre aktiviteter. Vores politikudvikling skal sigte mod løsninger der, hvor forandringen kan skabes.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Fokuserede politikudviklingsforløb (lokalt, regionalt og nationalt), som alle skal føre til både vision og konkrete forslag. Landsledelsen forpligtes til, at der de kommende år iværksættes følgende politikudviklingsforløb med mulighed for at landsledelsen kan igangsætte flere:
 • Arbejdsliv i balance – familiepolitik, stress mv.
 • Integration – udfordringer og løsninger
 • Moderne feminisme – ny ligestilling
 • Grøn omstilling (med stor vægt på kommuner og regioner)
 • Et progressivt EU – muligheder og alliancer
 • Vision for den offentlige sektor
 • Uddannelse af dygtige debattører.
 • Uddannelse i politikudviklingsprocesser og styrke denne kultur.


Lære af erfaringer og evaluering
af ledelsesstruktur

SF har været igennem store forandringer fra forberedelser til at blive regeringsparti, over at være regeringsparti, udtræde af regering til at være et lille oppositionsparti. Vi skal lære af erfaringerne fra den proces og overveje om den nuværende ledelsesstruktur er den bedst egnede i partiets aktuelle situation.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Hvordan hele partiet kan involveres i SF’s diskussion om det fremtidige strategiske såvel som parlamentariske arbejde – herunder udfordringer og muligheder ved eventuel fremtidig regeringsdeltagelse. Denne diskussion skal bygge på både historiske analyser og fremtidige visioner.
 • Hvordan partiets struktur (landsledelse, kontaktråd og udvalg) bedst organiseres for at nå partiets politiske mål og sikre medlemsdemokratiet, herunder om hvordan sammenhængen mellem landsledelsen og partiforeningerne kan styrkes. Landsledelsen skal præsentere en eller flere modeller for dette på landsmødet i 2017.

 

Beslutninger træffes i formelle fora
med inddragelse for langt flere

Vi skal i højere grad kombinere de valgte organer og formelle foras beslutningskraft med at inddrage flere input fra medlemmer, eksperter og borgere til politik, kampagner og organisation. Inddragelse af flere skaber både stærkere ideer og medejerskab, hvilket er afgørende i forandring af samfundet.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Løbende personlig kontakt med alle partiforenings- og storkredsformænd i løbet af et år.
 • Vejledende afstemninger blandt medlemmer og evt. sympatisører om politiske sager.
 • At skabe en let indgang for at komme med politiske forslag til de folkevalgte.

 

Fremtidens politikudvikling kender ingen grænser

Vi er som socialister en del af en international bevægelse. Vi er medlemmer af det Europæiske Grønne Parti, og vi har samtidig en lang tradition for formelt internationalt samarbejde med partier verden over. Vi skal i højere grad bruge det internationale samarbejde som en styrke i at finde nye løsninger. Det kræver, at vi sammen med andre gode kræfter skaber mere inddragende platforme og fora for fælles international handling og politikudvikling.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • At vi som medlemmer af det Europæiske Grønne Parti skaber rammen for fælles europæisk ideudvikling og politikudvikling (gerne digital).
 • At vores internationale gæster og partnere i højere grad bruges som oplægsholdere mv. på landsmøder, seminarer, handletanke og åbne møder.

   

Politik er alt og kan bedrives overalt

Politik er ikke kun love og bevillinger. Det er livsvalg, faglige kampe, folkelige bevægelser og tiltag i lokalsamfundet. Politik kan være alt fra indkøbsvaner og transportvalg til en stemme på valgdagen, dog kan individuelle til- og fravalg aldrig erstatte politiske beslutninger. Vi ønsker at præge samfundsudviklingen på mange fronter. Vi skal have stærkere fokus på, at de handlinger, som foregår uden for vores folkevalgte organer, også er politik.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • Politiske initiativer som kræver folkelig opbakning, men ikke nødvendigvis lovgivning. Det kunne være initiativer som fødevarefællesskaber, medarbejder- og forbrugerejede virksomheder, underskriftindsamlinger osv.
 • At styrke samarbejde med folkelige og faglige bevægelser i Danmark og verden.

 

Politik foregår på tværs af parlamentariske forsamlinger

En SF-succes de sidste par år har været kampen for gratis psykologhjælp til unge. Fra at være et kampagnemål hos SFU Fyn er det vokset til virkelighed for 1/3 af danske unge under 25. Det er lykkedes, fordi man har kombineret gadekampagner med konkret kamp i byrådene og pressearbejde fra Christiansborg. Vi skal have flere af sådanne sager, hvor vi markerer SF's politik på alle niveauer.

Vi vil derfor arbejde målrettet med:

 • At politiske udspil fra Christiansborg kan medfølges af konkrete forslag, som kan tages op i by- og regionsråd.
 • At styrke samarbejdet mellem de forskellige parlamentariske grupperinger i SF.
   

Landsledelsen har et særligt ansvar for at følge op arbejdsplanen og igangsætte de nævnte initiativer, men hele partiet forventes at bidrage til at løfte prioriteringerne.

 

SF-Helsingør
 

Vi er igang med vores nye
Strategiplan 2018-21
hvor du kan læse første udkast.

Det kræver et >login<
indtil planen er vedtaget.

Brug nedenstående link
⬇︎

Downloade SF partilove
og Arbejdsplan