Budgetaftale

Nedenunder kan du downloade budget-
aftalen (Aftale-teksten). En sådan tekst virker meget løst, så derfor må du endelig vende tilbage hvis du ønkser en mere konkretisering, af aftale i AFTALE-TEKSTEN.

Rødt Budget

Kommunens budgetforhandlinger er overstået og vedtaget den ​​​​​​​9. oktober. Som i ved, blev det med et stort rødt fingeraftryk. Vores dygtige byrådsmedlem Bente Borg Donkin, har skrevet lidt om forhandlingerne og resultaterne.
Læs og bliv glad!

Alle budgetprocesser er forskellige og denne viser
”En ny retning”.

Og derfor vil jeg også starte lidt bagvendt med at anerkende og takke for det store arbejde, som embedsværket har bidraget med til denne proces.

Medarbejderne har på fornem vis levet op til de syv centrale pligter: lovlighed, sandfærdighed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl og partipolitisk neutralitet.

Det har været lange arbejdsdage for alle, og med behov for nye forberedende tekster og lovtolkning undervejs, til levering med korte tidsfrister.

Det har været et godt samarbejde med respekt for hinandens roller og faglighed, tillid og god dialog. Det vil jeg gerne kvittere for og jeg ser jeg frem til at fortsætte samarbejdet med at følge budgetaftalen til dørs. Aftalen står ikke mejslet i sten, og der vil blive behov for tæt opfølgning, som I alle andre budgetaftaler.

13 mandater står bag det færdige forslag, som ligger her i dag til beslutning, og selvom det er tilstrækkeligt, så ærgrer det mig naturligvis, at ikke flere mandater kan støtte op – i hvert fald som det ser ud lige nu. Sårede følelser skal man kunne komme igen over i politik, og jeg følte mig hin onsdag aften under forhandlingerne overbevist om, at vi godt kunne have fundet hinanden i en fælles aftale med ”give and take”.

Sådan skulle det ikke være, men nu glæder jeg mig over at vi er et flertal bag en budgetaftale der tager udgangspunkt i nogle fælles værdier.

Værdier såsom ”forebyggelse” – i form af bedre forhold for cyklister og gående, nye inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, fastholdelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner, øget faglig kompetence hos sundhedsplejerskerne til ammevejledning, og styrkelse af puljen til fritidspas.

Værdier omkring ”social helheds tænkning” – med øget investering i kommissoriet for særlig social indsats med en økonomisk buffer på 20 mio., en lokal pulje til "Ombold" for hjemløse og udsatte.

Og så den meget omtalte ”adfærdsregulering af trafikken” – her er mulighed for at udvikle en roligere grøn bykerne med forhåbentligt renere luft. Hvis adfærdsreguleringen virker over tid, vil det medføre mindre bilisme i bykernen. SF har arbejdet for dette i mange år og vi så gerne at Kongevejen som miljøzone også blev adfærdsreguleret med krav om partikelfiltre. Men det er desværre ikke en løsning vi kan ordne lokalt.

Og så er der ”Grønne miljøinitiativer” med skovrejsning, og ikke mindst bevarelse af naturcenter til formidling til vores børn. Dette kan være spiren til at der oprettes en skovbørnehave i den nedlagte Skovcafe’s lokaler.

Og endelig og ikke mindst ”fastholdelse af bredden i vores kulturtilbud” – at der ikke spares på bibliotekerne, men ”kun” effektiviseres indenfor eget budget.

Vi bibeholder Arkitekturrådet, så vi der ønsker at fastholde middelaldersbyens møde med moderne tid, får støtte til at vælge den nænsomme by-renovering.

Besparelser på det administrative område, har ikke fået så meget opmærksomhed efter aftalen blev offentliggjort. Her skal ifølge budgetaftalen bl.a. findes 7 mio. på central-administrationen og 3 mio. påbeskæftigelses-området.

Området skal have opmærksomhed således at det bliver synligt hvilke konsekvenser det får - ikke mindst for de berørte medarbejdere, men også for den leverede service til borgerne.

Der er derudover takstforhøjelse for Flextur, 0 – 2 års området og klubberne, så det er ikke et budget uden tidsler.

Vi er i SF optaget af, at vi har et langsigtet perspektiv på besparelser, effektiviseringer og investeringer, så vores budgetter kommer bedre i balance. Der må gerne være en rød tråd i budgetlægningen fra år til år. Vi skal væk fra bevidstløse 2% grønthøster besparelser år for år.

SF har også et stort ønske om at afprøve 4-dages uge på udvalgte sundheds- og socialområder. Vi har for mange ubesatte stillinger og for højt sygefravær. Det kan vi ikke stilletiende se på år efter år. Derfor skal vi lære af andre kommuners erfaringer og afprøve dette i samarbejde med H-med. Økonomien til øget vikardækning, skal komme vores personale til gode ikke private vikarfirmaer, som tjener spidsen af en jetjager på sygefraværet.

Vi er i SF optaget af, at dette kobles sammen med overvejelser om en general organisationsændring. For at håndtere disse udfordringer, er det nødvendigt at tænke nyt om, hvordan kommunen fremover kan levere en ordentlig kernevelfærd med mere begrænsede ressourcer og med de stigende forventninger til borgerservice.

På Helsingør kommunes hjemmeside kan man se budgettet i sin helhed, (Du kan downloade den her ved siden af) og man er velkommen til at give sin mening til kende. Helsingør kommunes udvikling af velfærdstilbud skal være for os alle, så lad os forsat være i dialog om hvordan vi kan gøre dagligdagen bedre.

Til sidst vil jeg takke de partier, der har gjort dette muligt. Vi er meget forskellige, men har kunnet samles i respekt, lydhørhed og ønsket om en ny retning i byrådets budgetlægning.

Ærgerligt vi ikke er flere, men lad dette være første skridt i en ny retning. Mon ikke vi kan mødes om budgetlægningen i en ny ånd næste år? Det vil jeg gøre mit til.