Børn, Unge og familier

SF vil forebygge ulighed og inddrage borgerne mere.  SF vil arbejde for
lige adgang til uddannelse og sundhed. 

For at støtte barnet og den gode opvækst skal der fokus på familiernes livsvilkår.  Indsatsen overfor familierne skal sættes i værk tidligst muligt – med henblik på mindst mulig indgriben. Sundhedsplejen og daginstitutioner bør være centrum for tiltag, der støtter op om familierne.  Et styrket tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og familier vil kunne forebygge mange senere trivselsproblemer.  SF vil foreslå, at kommunen tilbyder forældreuddannelse med udgangspunkt i de unge forældres behov.  Det har en betydning for udvikling af sociale problemer, hvor familien bosætter sig. I et veletableret ikke for stort boligområde, hvor der er mulighed for leg og udendørs samvær, kan der udvikles godt naboskab og hjælpsomhed.  Familierne lægger stor vægt på gode skoler og daginstitutioner i lokalmiljøet.  En del børn har behov for mindre skole og institutionsmiljøer for at kunne udvikle sig optimalt. Det faldende børnetal kan komme børnene til gode i form af flere kvadratmeter.  SF støtter Helsingør kommunes arbejde med at inklusion under forudsætning af, at der følger ressourcer med i form af personale med specialviden og erfaring indenfor handicapområderne, f.eks til. børn med diagnoser indenfor autismespektret, adhd m.v. SF mener, at inkludering af børn med særlige behov skal følges op af en tilfredsstillende evaluering.   

Der skal være særligt fokus på børn i trafikken, hvor SF lægger vægt på, at børn bliver selvhjulpne og lærer at færdes sikkert.   

SF vil arbejde for velfungerende daginstitutioner, hvor forældrene trygt kan aflevere deres børn. Derfor ønsker vi et højt fagligt niveau i alle daginstitutioner. Det tværfaglige samarbejde skal sikres i overgange fra en institution til en anden. Der skal åbnes for muligheden for gensidig tværfaglig information, - under hensyntagen til tavshedspligten og familiens retssikkerhed.

Vi skal arbejde på at få flest mulige til at gennemføre en ungdomsuddannelse.  Der skal i hele skoleforløbet fortsat arbejdes med andre former for læringsrum og organiseringer.  Lige nu er det er en samfundsudfordring at få særligt drengene med på uddannelsestoget.  Det er vigtigt, at læring også tænkes på et relationelt plan – som et samarbejde mellem lærer og elever. Samarbejdet mellem forskellige faggrupper skal styrkes – ligesom der skal tænkes nye faggrupper ind i skolemiljøet under forudsætning af, at de har den nødvendige pædagogiske baggrund. Der skal arbejdes på at styrke forældresamarbejdet, og SF mener, der skal være en forældrebestyrelse på hver skole.  

For at få dygtige elever er det vigtigt med personale, der har et højt fagligt niveau. Der skal til stadighed  være fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

SF værdsætter de mange frivillige idrætsledere

Bredt folkeligt idrætsliv fremmer sundhed og kammeratskab.

Idrætten og foreningslivet kan altid bruge flere penge, mange frivillige idrætsledere føler ikke at deres arbejde værdsættes nok. Elite 3000 er en forskruet konstruktion, og er ikke svaret på, hvordan vi tilgodeser det frivillige foreningsarbejde i kommunen. Det er oplagt, at der skal sikres et handlekraftigt kommunalt center, som kan modsvare de behov, de frivillige idrætsledere og foreningsledere har. Her er ikke alene tale om sundhed i kroppen, men også sundhed i ”sjælen”, hvorfor indsatsen ikke alene skal tage udgangspunkt i bevægelse. SF mener, at Helsingør kommune bør understøtte den frivillige indsats ved at tilbyde frivillige ledere efteruddannelse og inspirationsseminarer. Vi mener, at det er vigtigt at kvalificere det frivillige arbejde så godt som muligt.  

SF er bekymret over, at der er et frafald på ca. 70 % i fodboldklubberne, når børnene kommer i puberteten.  Helsingør kommune yder et stort tilskud til idrætten, og man kan og bør fra politikernes side stille større krav om at bredden i idrætstilbuddene tilgodeses. Et middel kunne være, at idrætsklubberne fik tilbud om pædagogisk støtte til at fastholde interessen for idræt op i teen-age årene. Det er ikke rimeligt, at klubberne stort set kun bruger kræfter på at fastholde de dygtigste, det skal der fortsat være plads til, men der skal fokuseres meget mere på bredden, og det er der ikke – i øjeblikket – et naturligt incitament til.

SF vil foreslå, at Helsingør kommune ansætter en handicapkoordinator, der kan støtte klubber i at inkludere børn, unge og voksne med særlige behov.  Vi vil foreslå en styrkelse af sammenhæng mellem genoptræning og almene idrætsaktiviteter.   

I næste byrådsperiode vil spørgsmålene om fremtiden for de to kommunale rideskoler, flytningen af idrætten fra Ndr. Strandvej samt organiseringen af idrætten være emner som SF også skal forholde sig til.

SF’s erhvervspolitik.

Hvad skal vi leve af i fremtiden? SF mener ikke, at en fortsat vækst er målet i sig selv. Det vigtigste er, at der er balance i den måde vi indretter os på i fremtiden.  SF vil satse mere på vedvarende energi og grøn omstilling samt andre muligheder.    


Tre store markeder skal give os mange flere arbejdspladser i de kommende år. Og det kunne være energimarkedet, sundhedsmarkedet (diabetes) og ikke mindst velfærdsmarkedet, hvor den demografiske udvikling har en stejl stigende kurve på efterspørgsel efter hjælpemidler.  Flere virksomheder inden for disse brancher er allerede lokaliseret i Helsingør i dag.

SF vil satse på udvikling af en energipolitik, der fremover skal bestå af vedvarende energi. Vi er allerede godt på vej.

Fakta:  Det er ikke nok at satse på de traditionelle markeder EU og USA, da væksten her (i EU) er meget fodslæbende. Eksporten kaster i øjeblikket ca. 700.000 job af sig, og her ligger der store vækstpotentialer, som SF vil tilskynde både de offentlige og private virksomheder til at gribe. Den største driver ligger i det faktum, at middelklassen på jordkloden i øjeblikket ligger på ca. 2 mia. personer, men forventes at vokse til ca. 5 mia. i 2030, og dermed en stærkt voksende efterspørgsel på de forbrugsgoder, vi allerede kender til i dag og mange nye. Det bliver en kæmpeudfordring for klodens ressourcer og for vores kreativitet.

Egne forudsætninger for job og erhverv i lokalområdet.

Erhvervsstrukturen i Helsingør er præget af mange små virksomheder og nogle få store. Helsingør er også karakteriseret ved, at mange pendler ud for at komme på arbejde. Men sammenlignet med flere andre kommuner i Nordsjælland udgør disse pendlere kun ca. 2/3. Det tilsvarende gør sig gældende, hvad indpendlingen angår. Her ligger Helsingør også betydeligt lavere end flere kommuner i Nordsjælland. Disse 2 forhold må betragtes som et vilkår.

SF vil arbejde for at tiltrække flere virksomheder og dermed arbejdspladser. Men vi skal ikke kun være fikseret på arbejdspladser lokalt. En infrastruktur, der gør det nemt at pendle, kan tilskynde til at flere bosætter sig i Helsingør, men arbejder udenbys.

SF har en stor opgave med at gøre de erhvervsområder, der er i Helsingør, attraktive og forskønne dem. Desværre må det konstateres, at der er en meget lille efterspørgsel på erhvervsarealer, hvorfor en bedre anvendelse eventuelt kunne være at udlægge disse til andet brug evt. boliger, såfremt der ikke er miljøforhold, der taler imod det. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der ofte opstår interessekonflikter mellem boligområder og erhvervsliv, hvis boliger rykker ind i erhvervsområder (støj, forurening, lugt, tung trafik m.m.) med særlige miljømæssige tilladelser.

SF vil arbejde på en stadig udbygning af one-stop ordningen (dvs. hurtig kommunal service til nye virksomheder). Sigtet er at minimere de bureaukratiske udfordringer for især nye virksomheder i Helsingør.

SF har som et mål at sænke ventetiden for sagsbehandlingen i byggesagsafdelingen. Dette kan bl.a. opnås ved en øget digitalisering. Denne digitalisering er blevet godt modtaget af borgerne, der nu kan gå på deres egen byggesag fra hjemmekontoret. Denne mulighed er blevet flittigt brugt. Fremover skal ansøgningerne også kunne digitaliseres. Dette vil på sigt bringe sagsbehandlingstiden endnu længere ned.

Igangsættere har potentialet for at oprette nye arbejdspladser og starte nye erhvervsvirksomheder.  SF vil arbejde for at udbygge netværk og sikre lokal tilgang til erhvervsrådgivning.

SF vil arbejde for at sikre netværksopbyggelse og uformelle fora mellem kommunale jobcentre og lokale virksomheder. Der skal sikres viden og mulighed for rekruttering af arbejdskraft.

SF vil arbejde for at udbrede og anerkende et rummeligt arbejdsmarked både internt i kommunen og hos de private aktører i kommunen. SF arbejder for, at Helsingør kommune skal fastholde sociale klausuler og uddannelsesklausuler ved offentligt udbud. Klausulerne skal opfylde ILO konventionen 94 fra 1955 om, at løn og arbejdsvilkår for medarbejdere skal svare til de vilkår, der normalt findes på tilsvarende lokale arbejdspladser.

På kommunens arbejdspladser skal fastholdes et godt arbejdsmiljø med krav om og - støtte til - god ledelse, der har opmærksomhed på omfanget af arbejdsopgaver. Ved afskedigelser skal medarbejderne have medindflydelse, og SF støtter den etablerede jobbank, som smidiggør muligheden for anden ansættelse. Det giver den afskedigede mulighed for at komme videre i sit liv på en god måde

Grøn omstilling og miljø

Grøn omstilling indeholder mange forskellige indsatser, der på sigt ændrer vilkår, men også indsatser, der afhjælper manglende forudseenhed. Vi står med problemer, som oversvømmelser fra regnvejr og kloakker, der ikke har kapacitet nok, samt havvandstande, der overrasker grundejerne ved kysten.

Indsatsen omfatter også beskyttelse af vore drikkevandsboringer således, at disse ikke forurenes pga. anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Dette kan forholdsvist nemt lade sig gøre ved skovrejsning rundt om vore drikkevandsboringer. For at minimere konsekvenserne af monsterregn, vil SF arbejde for separering af kloaknettet således, at regnvand ledes til søer og vandløb, tilskynde til brug af regnvand til vask og toiletskyl, grønne tage og afledning af regnvand på egen grund igennem faskiner.

SF har et ambitiøst mål for grøn omstilling. I Helsingør kører i øjeblikket et projekt til ca. 110 mio. kr., hvor formålet er at gøre kommunens ejendomme mere energivenlige og dermed grønnere med et mindre udslip af CO2. SF har igennem kommunens klimaplan fastlagt, at vores gennemsnitlige udslip pr. borger af CO2, der i dag ligger på ca. 6 tons, i 2030 skal ned på 1 ton pr. indbygger i kommunen. For at udbrede denne aktivitet er der blevet husstandsomdelt en vejledning til, hvordan du som borger kan gøre dit til, at udslippet hvert år bliver mindre og mindre. Danmark er i dag en stor eksportør af energiteknologi. Denne position kan kun styrkes ved en endnu større efterspørgsel på hjemmemarkedet.

Det sociale område

Helsingør kommune skal udmærke sig ved, at der er let og gennemskuelig adgang til sagsbehandling.
SF vil have en enkel og værdig indgang for borgerne (eller grupper af borgere) til kommunens sagsbehandlere, og der skal være mulighed for samtale i enrum, også hvis nogen kommer akut.

SF forventer, at Helsingør kommune fortsat vil prioritere god og kvalificeret service til alle borgere. Det er et ledelsesansvar at sørge for, at de ansatte kan løse deres opgaver med fokus på de behov,  de møder.

SF mener, at der i fremtiden skal arbejdes mere med modeller med inddragelse af civilsamfundet, hvor f.eks. Ældresagen og Børns Voksenvenner i dag er gode samarbejdspartnere for kommunerne. SF ønsker at kommunen i højere grad end nu kan drage nytte af den store viden, som findes i handicaporganisationerne med henblik på at kunne målrette og optimere hjælpen til borgerne i hverdagen.  Mange frivillige organisationer er medlemmer af Frivilligcentret i Helsingør. Frivilligcentret koordinerer og informerer gerne om mange ting lige fra Gældsrådgivning, Forenings arbejde, til Havebrug for indvandrerkvinder. Frivilligcentret afholder temauger om f.eks. mænds sundhed eller ansøgninger om fondsmidler til frivilligt socialt arbejde. Idrættens frivillige kræfter kan også trække på Frivilligcentret.

SF vil arbejde for at forebygge social udstødning. Det kan ske ved f.eks. at etablere en kontaktperson til det enkelte anbragte barn. Det er vigtigt, at det er en velkvalificeret person med særlig erfaring indenfor området. 

SF ønsker så vidt muligt at inkludere mennesker med særlige behov i fællesskabet. SF støtter initiativer med beboerrådgivere i udsatte boligområder. Vi tror på, at mennesker i de fleste tilfælde vil klare sig selv. Derfor støtter SF andre boformer f.eks. bofællesskaber, handicapegnede boliger og oldekoller m.fl. SF vil bevare demenskonsulenten og pårørendekonsulenten, som har stor viden og erfaring.

SF mener, at der skal åbnes op for andre behandlingsformer til personer med særlige behov, det vil sige personer med fysiske eller psykiske handicap, således at det bliver muligt at yde økonomisk støtte til en bredere vifte af behandlingstilbud f.eks. til træning af hjerneskadede børn.  Det er vigtigt, at personer med særlige behov kan klare sig godt i hverdagen, og dermed få mulighed for at få større indflydelse på egne liv. Jo tidligere træning sættes ind, jo flere vil som voksne kunne udnytte deres arbejdsevne f.eks. i et fleksjob. 

Der skal etableres forpligtende samarbejde for at minimere, at der sker fejl i sektorovergange mellem kommune og region. Borgerne er ligeglade med, om det er regionens ansvar eller kommunens ansvar.

Vi skal udvikle og bruge velfærdsteknologien i samarbejde med borgerne. Vi skal støtte op om uddannelse i  IT kompetencer til ældre og udsatte grupper for at vores ældre medborgere fortsat kan være  aktive beslutningstagere  i forhold til deres egen hverdag.

SF går ind for løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.  Der skal være et højt fagligt niveau.

Et godt helbred hele livet er vigtigt. Sundhed bør tænkes ind alle steder.

Når du bliver syg skal hjælpen være nær. Akut sygdom eller ulykke forudsætter et god beredskab lokalt. Førstehjælp, skadestue, ambulancetransport og lægehjælp skal fungere. Et velfungerende og tilstrækkeligt stort sundhedshus med de nødvendige faciliteter skal de kommunale politikere fra partierne kunne blive enige om og forhandle igennem med H-regionen.

Børn med kroniske sygdomme i daginstitutioner og skoler skal sikres en sammenhængende behandling og læringsindsats, så deres daglige skole og sociale liv, ikke hæmmes unødigt.

Mulighederne for udvidet samarbejde mellem praktiserende læger og plejehjemmene skal undersøges.

Forebyggende indsats kan indeholde bedre koordinering og samarbejde mellem kommunal rehabilitering og tilbud om vedligeholdende træning for ældre og handicappede. Forebyggelse og lindring af demens ved vi kan ske ved hjælp af f.eks. sansestimulerende miljøer (Fredericiaprojektet).

Der er fortsat behov for indsats på de klassiske helbredsområder for at forebygge livsstilssygdomme i vækst som f.eks. diabetes og fedme. SF mener, at der fortsat skal satses på forebyggelse med

KRAM = Kost, Rygning, Motion og Alkohol.

Kost: God basis mad er vigtigt – derfor ser SF gerne, at der på sigt kan gives mulighed for økologisk mad i alle kommunale institutioner. Desuden er det en mærkesag for SF, at der skal være mulighed for morgenmad på skolerne.  SF vil foreslå at madlavning, husgerning, ernæringslære, og det at kunne lægge et realistisk husholdningsbudget, opnormeres timemæssigt. Det er vigtigt, at ruste børn og unge til at kunne klare indkøb, madlavning og at kunne holde sig indenfor et budget som f.eks. studerende.

Motivere til ryge-stop.  Kan vi gøre mere for at støtte og motivere folk til at holde sig fra røg og alkohol?

Det er vigtigt at være opmærksom på daglig motion. Det kan ske ved at bevare og skabe flere udemiljøer, der stimulerer bevægelse. Tilbud om motion og bevægelse skal ind i alle institutioner.  Derfor vil SF øge muligheden for at få fritidspas.  SF støtter kampagner og tiltag som f.eks. ”Vi cykler på arbejde”, ”Fritter cup” og ”Grønne dage”.

De lokale sundhedsforebyggende initiativer skal udvikles og koordineres bedst muligt. Adgang til lægehjælp og sundhedsydelser skal forbedres; herunder til psykolog, diætist m.fl. Hjælp til mennesker med angst og depression, cancer, kroniske sygdomme  ( f.eks. gigt, sklerose) i form af rehabilitering bør kunne tilbydes lokalt.

Der skal udbygges tilbud til børn og voksne med erhvervet hjerneskade i nærområdet. Der skal ansættes en hjerneskade koordinator, som forener indsatsen i overgangen mellem børne- og voksenområdet med erhvervet hjerneskade.

Økonomistyring – og de mange ønsker.

SF går ind for, at der er balance i kommunens økonomi og styring på indtægter og udgifter.


Vi ved, at uden styr på udgifter og indtægter, er der ikke råd til at få alle ønsker opfyldt. Derfor er SF stolt af at have medvirket til at konsolidere økonomien i Helsingør kommune.

SF finder at økonomisk planlægning over f.eks. en 4-årig periode er en god idé.  Vi vil arbejde for at øge folks inddragelse i budgetforløbene med høringer og temadrøftelser af konsekvenser af de økonomiske prioriteringer.

SF vil arbejde for, at regnskabs- og budgetprioritering formuleres i et tilgængeligt og forståeligt sprog. Det vil være godt for kommunens vækst og udvikling, at mange bliver ved med at engagere sig i kommunens ve og vel.  SF mener, at det er vigtigt, at flere unge og voksne deltager i samfundsdebatten og vores lokale demokrati.

Hvordan får vi råd til det hele?

SF mener, at bæredygtig grøn energi, nye erhvervsmuligheder og sundhedsfremme er en vigtig del af fremtiden.  De fleste mennesker vil helst klare sig selv. De mange borgere, der hjælper hinanden frivilligt, er med til, at Helsingør kommune fortsat vil være et attraktivt sted at leve i.  Med et godt ry vil mange forskellige mennesker få lyst til at slå sig ned i Helsingør kommune og med glæde betale deres skat.

Kultur

SF støtter fortsat udvikling af bibliotekerne og børnekulturen.
SF bakker op om Helsingør kommunes beslutning om at satse på oplevelseskultur.

Oplevelseskulturen er den erhvervsgren som har den kraftigste vækst overhovedet. Derfor er det også givet at SF skal understøtte udviklingen, med at der skabes indtægter og udvikling i kommunen. Kulturværftet, kulturhavnen, det nye Maritime museum, Hamlet Sommer og Opera i det fri,  gadeteaterfestival osv. er alle udtryk for satsning som SF fortsat skal understøtte.

Når SF dermed accepterer markedsgørelse af kulturen, er det samtidig også vigtigt, at den brede kulturindsats ikke lider nød. Flynderupgård, Nyrup naturcenter, Hammermøllen er eksempler på initiativer som fortsat skal understøttes. Under den satsning som, der er sket indenfor oplevelseskulturen, er der desværre sket en voldsom reduktion af midlerne til vore biblioteker, det er en udvikling som skal stoppes. SF kan ikke indgå i aftaler som medfører lukninger af vore filialbiblioteker.

SF glæder sig over, at Helsingør Børnekulturcenter er blevet så stor en succes og ønsker en fortsat udvikling af børnekulturen.  Det var oprindeligt et forslag fra SF som byrådet bakkede op om.