Vedtægter

Vedtægter for SF-Helsingør

§ 1.

Partiforeningens navn er Socialistisk Folkeparti Helsingør.

Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets organisatoriske og politiske grundlag.

Partiforeningen omfatter Helsingør kommune. 

§ 2.

Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF og aktivt at arbejde for udvikling og gennemførelse af SF's politik hvad angår såvel det lokale som det nationale og internationale niveau. Det sker i et samarbejde med partiets øvrige dele.

Partiforeningens organisatoriske rolle er at være knudepunkt i partiets organisation. Her varetages størstedelen af medlemmernes direkte kontakt med partiets øvrige organisation og politiske aktiviteter på såvel lokalt som nationalt og internationalt niveau.

Partiforeningens aktiviteter er bl.a. oplysningsvirksomhed og involvering i den offentlige debat, interne og offentlige debatmøder, forskellige former for aktioner, bl.a. i forbindelse med partiets valgkampe og kampagner, kontakt til og samarbejde med lokale organisationer, rekruttering af kvalificerede medlemmer til interne og eksterne tillidsposter samt andre aktiviteter.

Partiforeningen er som minimum forpligtet til at løse de opgaver, der beskrives i partiets love.

Den primære kontakt mellem bestyrelsen og medlemmerne vil foregå over mail. Medlemsbladet, der søges udgivet 3-4 gange årligt, vil dog blive trykt og uddelt i fysisk form.

§ 3

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning
  3. Fremlæggelse af og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent (Fastsættelse af kontingent)
  6. Valg ifølge vedtægterne.
  7. Valg af delegerede til Landsmødet og regionens medlemsmøder
  8. Eventuelt

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte skal have betalt første kontingent.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemme­flertal af de fremmødte.

Skriftlig afstemning skal afholdes såfremt et medlem ønsker det. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty­relsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kopi at indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 21 dage efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmod­ning herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dags­orden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær general­forsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

§ 5.

Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen partiforeningens øverste myndighed og ansvarlig for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for SF-Helsingør og efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. SFU Helsingør tilforordnes en plads i bestyrelsen.

Generalforsamlingen for SF-Helsingør vælger

På lige årstal: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

På ulige årstal: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to revisorer og to revisorrepræsentanter.   

Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter til bestyrelsen samt et bladudvalg bestående af tre medlemmer. Formanden er født medlem.

Bestyrelsesmøderne, der er åbne for foreningens medlemmer, tilstræbes afholdt mindst én gang om måneden og bekendtgøres skriftligt blandt medlemmerne. På bestyrelsesmøderne har alle medlemmer taleret, men kun bestyrelsen stemmeret.

Bestyrelsesmøderne kan desuden afholdes når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer begærer det. Når dette har været tilfældet skal trufne beslutninger forelægges medlemmerne ved det følgende ordinært indkaldte åbne bestyrelsesmøde.

Formanden og kassereren tegner partiforeningen i økonomiske anliggender.

Regnskabsåret omfatter kalenderåret.

§ 6.

Opstilling/indstilling af kandidater til folketingsvalg, til regionsrådet og kommunal­valg samt evt. ændring af opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

Ved opstilling af kandidater og indstilling til tillidsposter, skal så vidt muligt sikres mangfoldighed/repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem målrettet rekruttering.

Derudover kan medlemsmødet benyttes til politiske debatter, afgørelse af partiforeningens politiske holdninger samt organisering og gennemførelse af politiske aktioner.

Der oprettes interessegrupper og udvalg i det omfang, der er behov og mulighed for det.

§ 7.

Stk.1 Partiforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente organer. Valggrundlag til kommunal-valget godkendes af medlemsmødet eller generalforsamlingen. Principielle og vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål skal af byrådsmedlemmet/byrådsgruppen forelægges for bestyrelsen med henblik på partiforeningens stillingtagen.

Stk. 2 Byrådsmedlemmet/byrådsgruppen er forpligtet til at arbejde for SF's politik og følge vedtagelser i partiforeningens organer (medlemsmøde/bestyrelse), at holde bestyrelsen orienteret om sit/deres arbejde. Henstillinger fra partiforeningen bør øve afgørende indflydelse på byrådsmedlemmers stilling.


Stk. 3 Er der flere SF-medlemmer i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen forventes det, at de stemmer sammen i større og mere principielle politiske sager, herunder ved stillingtagen til det kommunale budget.

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der undtagelsesvis ikke kan stemme sammen med den øvrige gruppe eller ikke kan følge en beslutning i partiforeningen, skal inden afstemningen tilkendegive dette over for såvel gruppen som partiorganisationen. Det pågældende medlem skal på anmodning give en redegørelse til partiorganisationen om sit standpunkt. Et medlem, der undtagelsesvis udtaler et sær­stand­punkt til pressen, skal udtrykkeligt og loyalt anføre, at det er den pågældendes eget stand­punkt og ikke partiets.  

§ 8.

Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte.

Såfremt partiforeningen opløses overgår midlerne til Socialistisk Folkeparti. 

§ 9.

Suppleanter til bestyrelsen har i den rækkefølge de er valgt, stemmeret i tilfælde af bestyrelsesmedlemmernes fravær.

§ 10.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
 

Godkendt på generalforsamling 9. marts 2014
(erstatter Love for SF Helsingør, vedtaget på generalforsamling 10. april 1978, rettet på generalforsamling 27. januar 2002.)