Her vil vi løbende indsætte indstillede SF-Forslag til byrådet

SF-forslag til Byrådet

Forebyggende miljøhensyn over for forurening af plastikpartikler fra vore kunstgræsbaner.

SF (og mange borgere) er bekymret for den øgede belastning som valg af kunstgræs på vore lokale fodboldbaner, kan påføre havmiljøet.

I forbindelse med bygning af vores nye Stadion, er bygherre og rådgivere forpligtet til  

at indhente den nyeste viden om hvilke miljømæssige tiltag i anlæg af banen, der kan forebygge forurening af spildevand og mindske spredning af plast- og gummipartikler. 

Så langt så godt.

Men er vores lokale rensningsanlæg opgraderet til at forebygge forurening via regnvand og spildevandsopsamling fra stadionområdet og øvrige områder i kommunen hvor der er kunstgræsbaner?

Er der tilstrækkelig viden om hvordan spredning af partikler fra brugernes sko og tøj forebygges på bedste vis?

Og er der behov for en revurdering af forebyggende tiltag på vores nuværende kunstgræsbaner?

Hvor stort er problemet.

Norske undersøgelser viser at 5% af granulatet  hver år forsvinder fra banerne. Det betyder, at svindet fra bare en kunstgræsbane udgør mellem 3 og 5 tons hvert år.

I Danmark som helhed har vi 350 baner.  I Helsingør har vi på nuværende tidspunkt 4 kunstgræsbaner, og der vil sansynligt blive anlagt flere. Så i det store miljøregnskab har det en betydning, at vi viser ansvarlighed og undersøger om vi som klima kommune gør hvad der er muligt for at forhindre udvaskning af miljøfarlige stoffer.

SF foreslår

 • at Udvalget for Teknik, miljø, og klima undersøger hvilke forebyggende indsatser Helsingørs rensningsanlæg og Nordsjællands park og vej kan iværksætte, for at forebygge spredning af plastmateriale så beskyttelse af vores havmiljø optimeres.

SF foreslår

 • at det undersøges hvad der skal til for at opgradere vores forebyggende miljøindsats overfor alle kunstgræsbaner i Helsingør kommune. Så både spredning af granulat formindskes og en optimal indsats iværksættes til opsamling og rensning af spildevand i hele kommunen.

SF-forslag til Byrådet
SF vil have MiljøZone på Kongevejen

SF foreslår: Helsingør Kommune skal have udarbejdet en strategi for at nedbringe luftforureningen på Kongevejen.

Forskere fra Århus universitet har målt luftforureningen i Helsingør, og deres konklusion er klar. Kongevejen i Helsingør er lige så forurenet, som de værst trafikerede veje i København. Og måske endda værre.

Professor Ole Hertel, forsker i atmosfærisk forurening, påpeger i rapporten ”Luften på din vej”, at der er målt op til 28 mikrogram kvælstofdioxider pr. kubikmeter i luften på den sidste del af Kongevejen. Grænseværdien er ifølge Institut for miljøvidenskab 30 mikrogram pr. kubikmeter. På vejene til og fra færgerne hvor godstransport i lastbiler passerer igennem er forureningen formentlig endnu større end tallene viser. 

Udfordringen – og måske forklaringen på at vi ikke har reageret på rapporten – er at vi hverken kan lugte, smage eller på anden måde opdage dem? Men vi skal jo trække vejret og hvad enten vi vil eller ej, må vi dagligt indånde de farlige luftarter, indtil der bliver gjort noget ved problemet. Til og fra færgerne kører en jævn strøm af lastbiler (i 2017 ifølge Scanlines 109.000 i 2. Kvartal – SE DATA NEDERST fra Transportmargasinet) igennem et område hvor der er boliger, to folkeskoler og al vores lokale trafik for biler, cykler og gående ud og ind af indre by.

Undersøgelser viser, at luftforureningen fra lastbilernes udstødning bl.a. kan forårsage kroniske luftvejslidelser og kræft. Særligt udsatte er fostre, børn, ældre og personer, som i forvejen er sårbare.

Vi i SF mener ikke, at vi kan lade den viden gå upåtalt hen.

Der er brug for handling. Noget må gøres for at nedbringe de sundhedsskadelige luftarter og partikelforureningen på Kongevejen, og vi i Helsingør kommune kan ikke klare det alene.

Kongevejen er en statsvej, så der skal samarbejdes med Regionen og Staten om forskellige mulige løsninger.

SF vil opfordre det samlede Byråd til at Helsingør kommune retter henvendelse til Transportministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet om at få undersøgt hvad der kan gøres ved kvælstofoxid- og partikelforureningen på Kongevejen på kort og lang sigt. I Region Hovedstaden vil SF også følge op. Der skal lægges pres på regeringen for at Helsingør kan komme ind under Miljøzone-reglerne.

SF foreslår:

 • At udvalget for Teknik, Miljø og Klima sammen med Center for By, Land og Vand udarbejder en langsigtet strategi for hvordan luftforureningen kan mindskes.
 • At der rettes henvendelse til Trafikministeriet om at Kongevejen får status som Miljøzone.
 • At der samarbejdes med myndighederne om hvordan en miljøzone kan håndhæves.

 

Transportmagasinet 21/7-2017:
Scandlines Helsingør-Helsingborg transporterede flere personbiler og passagerer i 2. kvartal 2017 end i samme tid året før. Udviklingen var positivt påvirket af påsken, som faldt i 1. kvartal sidste år. Samtidig var antallet af overførte lastbiler uændret. Det oplyser HH Ferries i en pressemeddelelse.

Udviklingen kort: 

 • Antallet af overførte lastbiler var uændret omkring 109.000, ligesom godsmængden var stabil omkring 1.255.000 tons. Bustrafikken på ruten faldt til 5.800 overførte enheder i 2. kvartal 2017 (2016: 6.000).
 • Scandlines Helsingør-Helsingborg overførte 372.000 personbiler i 2. kvartal 2017 (2016: 359.000) svarende til en stigning på 4%.
 • Det samlede antal passagerer steg med 3% til godt 1,9 mio. i 2. kvartal 2017 (2016: 1,9 mio.).
 • Antallet af afgange udgjorde 12.400 (2016: 12.500), og præcisionen var høj trods tilpasning af sejlplanen i forlængelse af den udskudte indsættelse af Tycho Brahe som 100% batteridrevet færge. Kapacitetsudnyttelsen på bildækket fortsatte med at stige. 

Kilde: HH Ferries

SF-forslag
Antal Pesticider i drikkevandet
er blevet overskredet.

I mange kommuner – deriblandt Helsingør – har undersøgelser vist at grænseværdierne for forekomst af pesticider i drikkevandet er blevet overskredet.

Mange kommuner – deriblandt Forsyningen i Helsingør – har valgt ikke at informere forbrugerne, når grænseværdierne overskrides.

Forbrugerne skal efter SF opfattelse informeres med de samme om overskridelserne og have oplyst hvornår og hvor længe overskridelserne har fundet sted samt hvad der er gjort for at afværge kommende overskridelser.

Vi skal være helt trygge ved vandet i vandhanen.

Vi kan undgå pesticider ved at købe økologisk.  Med hensyn til vandet i vandhanen har vi intet valg fordi vandværkerene har monopol på vandforsyningen lokalt. Derfor har vi borgere krav på at vide, om det vand der kommer ud af vores vandhaner, overholder alle grænseværdier.

SF vil foreslå:

 • at Byrådet pålægger Forsyningen Helsingør at informerer borgerne når grænseværdierne er overskredet.
 • At Forsyningen Helsingør pålægges at informere om hvilke tiltag der er gjort for at afværge kommende overskridelser.

SF-forslag til Byrådet
SF forslag om jobskabelse af
småjobs til ledige

Ledige på kontanthjælp risikerer at blive ramt af 225 timers reglen, hvis de ikke har arbejdet i mindst 225 timer det seneste år. (V) Regeringen indførte
i 2016 kontanthjælpsloftet og nye krav til borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller på integrationsydelse.

Reglen, loven går ud på, at alle skal have mindst 225 timers ustøttet arbejde om året. Ellers mister man ret til fuld ydelse.

Hårdest ramte bliver bl.a. ugifte på voksensats, som står til at miste 1000 kr. om måneden.

Ægtefæller, hvor begge er på en af de nævnte ydelser mister hele dens enes ydelse, hvis den ene i parret ikke lever op til reglerne.
 
SF mener at dette er en tåbelig lovgivning. En masse borgere kommer til at stå uden forsørgelse og vejen til samfundets bund bliver kortere.

I mødet med hjemløse og kontanthjælpsmodtagere kan man høre, at virkeligheden er meget mere nuanceret og kompliceret, når årsagssammenhængen for at borgere ikke er i arbejde eller kan forsørge sig selv. Mere kompliceret, end at borgerne motiveres af udsigten til yderligere fattigdom.

Derfor foreslår SF, at der oprettes korttidsstillinger (småjobs) i Helsingør kommune, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere og andre, så der reelt for denne gruppe er en chance for at få en vej ind til jobmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne vil komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet, da de ledige får selvtillid og lærer om arbejdsdisciplin.

Korttidsstillingerne kan f.eks dække behov for yderligere renholdelse, oprydning og vedligeholdelse af byens rum og vores kyststrækning hele året. Sortering af genbrugs materiale eller grøn vedligeholdelse. Helsingør satser massivt på øget turisme og events i byen, hvilket stiller store krav til en ren
og indbydende by.

SF foreslår:

 • At der oprettes mindst 10 kommunale korttidsstillinger under job- og beskæftigelsesudvalget som udbydes offentligt.
 • At sagsbehandlere forpligtiges til at opfordre og visitere kontanthjælpsmodtagere til at søge korttidsjob.

SF, Bente Borg Donkin, august 2017

Microplast i Helsingør